Cypr - SYSTEM OPIEKI SOCJALNEJ NA CYPRZE

2013-10-11 17:19:48, komentarzy: 0

CYPR

 

SYSTEM OPIEKI SOCJALNEJ

 

ZAPRASZAM DO WPISÓW NA TEMAT SYSTEMU.

 

 

Świadczenia zdrowotne


Opieka medyczna Cypr - jest bezpośrednio powiązana z dochodem :

 • bezpłatna opieka medyczna obejmuje osoby samotne, których roczny dochód nie przekracza 15 377,41 euro oraz rodzinom, których roczny dochód nie przekracza kwoty 30 754,82 euro plus 1 708,60 euro na każde dziecko na utrzymaniu rodziców. 
 • opieka medyczna na obniżonych stawkach jest zapewniana osobom samotnym, których roczny dochód mieści się w przedziale 15 377,42  do 20 503,22 euro oraz rodzinom, których roczny dochód mieści się w przedziale od 30 754,83  do 37589,23 euro plus 1 708,60 euro na każde dziecko na utrzymaniu rodziców. 
 • wszystkie inne osoby mogą korzystać z państwowych usług medycznych odpłatnie, koszt drogich zabiegów szpitalnych może zostać obniżony po uwzględnieniu poziomu dochodów pacjenta. 


 

Zasiłek chorobowy Cypr- wypłacany jest pracownikom oraz osobom prowadzącym działalność w wieku od 16 do 63 lat.  

Aby otrzymać zasiłek musisz:

 • być objęty ubezpieczeniem przez co najmniej 26 tygodni i do dnia wystąpienia niezdolności do pracy opłacić składki na ubezpieczenie podstawowe w wysokości co najmniej 26-krotności kwoty tygodniowego podstawowego wynagrodzenia podlegającego obowiązkowi składkowemu (0,50 punktu ubezpieczeniowego);
 • mieć rzeczywiste lub kredytowane wynagrodzenie podlegające obowiązkowi składkowemu za poprzedni rok składkowy w wysokości co najmniej 20-krotności kwoty tygodniowego podstawowego wynagrodzenia podlegającego obowiązkowi składkowemu (0,39 punktu ubezpieczeniowego).


Świadczenie z tytułu macierzyństwa Cypr - wypłacane jest kobietom zatrudnionym lub prowadzącym działalność na własny rachunek przez okres 18 tygodni, rozpoczynający się między szóstym a drugim tygodniem poprzedzającym wyznaczony termin porodu.  

Aby uzyskać świadczenie musisz:

 • być objęta ubezpieczeniem przez co najmniej 26 tygodni i do dnia uzyskania prawa do świadczenia z tytułu macierzyństwa opłacić składki na ubezpieczenie podstawowe w wysokości co najmniej 26-krotności tygodniowej kwoty podstawowego wynagrodzenia podlegającego obowiązkowi składkowemu (0,50 punktu ubezpieczeniowego), 
 • mieć opłacone lub zrównoważone ubezpieczenie za odpowiedni rok składkowy w wysokości co najmniej 20-krotności kwoty tygodniowego podstawowego wynagrodzenia podlegającego obowiązkowi składkowemu (0,39 punktu ubezpieczeniowego).Zasiłek dla bezrobotnych Cypr- wypłacany jest pracownikom w wieku od 16 do 63 lat. Osoby niespełniające warunków ubezpieczenia nie są uprawnione do świadczenia z tytułu bezrobocia. Wnioskodawca musi spełnić następujące warunki ubezpieczenia:

 • musi być objęty ubezpieczeniem przez co najmniej 26 tygodni do dnia utraty pracy,
 • opłacać ubezpieczenie podstawowe do dnia utraty pracy w wysokości równej co najmniej 26-krotności tygodniowej kwoty podstawowego wynagrodzenia podlegającego obowiązkowi składkowemu (0,50 punktu ubezpieczeniowego);
 • musi mieć opłacone lub zrównoważone ubezpieczenie za odpowiedni rok składkowy w wysokości co najmniej 20-krotności kwoty tygodniowego podstawowego wynagrodzenia podlegającego obowiązkowi składkowemu (0,39 punktu ubezpieczeniowego). 

 


Zasiłki rodzinne Cypr -  składają się ze świadczenia podstawowego i uzupełniającego.

Do zasiłku uprawnione są rodziny mieszkająca na stałe na Cyprze przez trzy kolejne lata i posiadające co najmniej jedno dziecko z prawem do świadczenia podstawowego, pod warunkiem, że jej członkowie mieszkają razem.

 

Rodziny, których niezamężne/nieżonate dzieci mieszkają w domu rodzinnym, mają prawo do zasiłku w następujących przypadkach:

 • do ukończenia 18 lat; 
 • do ukończenia 19 lat, jeżeli uczęszczają do szkoły średniej; 
 • do ukończenia 21 lat dla mężczyzn, jeżeli odbywają służbę wojskową (gwardia narodowa); 
 • w wieku od 18 do 25 lat dla mężczyzn, jeżeli odbywają służbę w gwardii narodowej i uczą się w trybie dziennym; 
 • w wieku od 18 do 23 lat dla kobiet, jeśli uczą się w trybie dziennym; 
 • niezależnie od wieku, jeżeli nie są w stanie utrzymać się ze względu na niepełnosprawność fizyczną lub intelektualną. 


Rodzinie przysługuje świadczenie podstawowe, jeżeli jej łączny roczny dochód brutto nie przekracza kwoty 49 000 EUR (w przypadku rodzin z jednym dzieckiem pozostającym na utrzymaniu) lub 99 000 EUR (w przypadku rodzin z dwójką, trójką i czwórką dzieci pozostających na utrzymaniu). W przypadku rodzin z więcej niż czworgiem dzieci górna granica dochodu jest podwyższana o 10 000 EUR na każde dodatkowe dziecko.

Poza górną granicą dochodu obowiązuje kryterium majątkowe; prawo do zasiłku rodzinnego na dziecko nie przysługuje, jeżeli łączna wartość składników majątku rodziny, w tym nieruchomości, akcji, udziałów, obligacji i papierów wartościowych, przewyższa 1 200 000 EUR.

Świadczenie uzupełniające do zasiłku rodzinnego Cypr

W przypadku rodzin z jednym dzieckiem świadczenie podstawowe wynosi 420 EUR rocznie. Świadczenie uzupełniające w wysokości 105 EUR rocznie jest wypłacane rodzinom z rocznym dochodem nieprzekraczającym 19 500 EUR oraz w wysokości 50 EUR rocznie rodzinom z rocznym dochodem od 19 500 EUR do 39 000 EUR. Rodziny z dwojgiem dzieci otrzymują świadczenie podstawowe w wysokości 840 EUR rocznie. Świadczenie uzupełniające w wysokości 420 EUR rocznie jest wypłacane rodzinom z rocznym dochodem nieprzekraczającym 19 500 EUR. Rodziny uzyskujące roczny dochód w wysokości od 19 500 EUR do 39 000 EUR mogą otrzymać dodatek w wysokości 310 EUR rocznie. 


Rodziny z trojgiem dzieci otrzymują świadczenie podstawowe w wysokości 840 EUR na dziecko rocznie. Ponadto rodziny takie otrzymują świadczenie uzupełniające w wysokości 315 EUR na dziecko rocznie, jeżeli ich roczny dochód nie przekracza 19 500 EUR, oraz w wysokości 260 EUR na dziecko rocznie, jeżeli ich roczny dochód wynosi od 19 500 EUR do 39 000 EUR.

Rodziny z czworgiem i więcej dzieci otrzymują świadczenie podstawowe w wysokości 1 390 EUR na dziecko rocznie. Świadczenie uzupełniające w tym przypadku wynosi 460 EUR na dziecko rocznie dla rodzin z rocznym dochodem nieprzekraczającym 19 500 EUR oraz 290 EUR na dziecko rocznie dla rodzin z rocznym dochodem w wysokości od 19 500 EUR do 39 000 EUR. Aby otrzymać zasiłek rodzinny na dziecko w danym roku, rodzina musi złożyć początkowy wniosek nie później niż 31 grudnia danego roku. 


Zasiłek na dzieci jest wypłacany co miesiąc rodzinom z trojgiem lub więcej oraz jeden raz na koniec roku rodzinom z jednym lub dwojgiem dzieci.

Zasiłek dla samotnych matek Cypr. Z dniem 1 lipca 2012 roku wprowadzono nowy zasiłek dla osób samotnie wychowujących dzieci, a jego kryteria kwalifikujące są takie same jak dla zasiłku na dzieci. Chcąc uzyskać zasiłek dla osób samotnie wychowujących dzieci w danym roku, rodzina musi złożyć wniosek nie później niż 31 grudnia danego roku.

Poniżej podano kwoty zasiłku dla osób samotnie wychowujących dzieci uzależnione od wysokości łącznego dochodu brutto rodziny:

 •  do 39 000 EUR: 200 EUR na dziecko miesięcznie, 
 •  39 000,01 EUR – 49 000 EUR: 180 EUR na dziecko miesięcznie, 
 •  49 000,01 EUR – 59 000 EUR: 160 EUR na dziecko miesięcznie, 
 •  59 000,01 EUR – 69 000 EUR: 140 EUR na dziecko miesięcznie, 
 •  69 000,01 EUR – 79 000 EUR: 120 EUR na dziecko miesięcznie,
 •  79 000,01 EUR – 89 000 EUR: 100 EUR na dziecko miesięcznie.
POZOSTAŁE TEMATY: Cypr
« POWRÓT do MENU BLOGA

Dodaj nowy komentarz

Sprawdź wybrane państwo: 


Facebook ogłoszenia w grupie:       

Jeżeli chcesz zamieścić ogłoszenie na facebooku. Szukaj tam grupy:

            Ogłoszenia w UE     NAJLEPSZE OFERTY ZAMIESZCZONE W GRUPIE NA FACEBOOKU OGŁOSZENIA w EU

EURO-DANE :: to strona o gospodarce i wskaźnikach określających wartość wzrostu gospodarczego, wzrost poziomu cen, populacji, osób pozostających bez zatrudnienia, mówiąca o ilości osób zatrudnionych, najważniejszych budowach infrastrukturalnych, finansach, budżecie, wynagrodzeniach, wydajności pracy, giełdzie papierów wartościowych, w takich krajach jak:

Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, 
Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, 
Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.

Źródła: Dane dotyczące opisów: poziomu życia, prowadzenia firmy, opieki socjalnej w poszczególnych krajach UE, zostały uzyskane z informacji zamieszczonych na portalach:
www.eures.europa.eu
www.ec.europa.eu
www.eurodesk.pl

 BLOG 
Mieszkam w UE  

BLOG o 28 państwach UE i świadczeniach określających:

- poziom życia
- podatki
- opiekę i pomoc socjalną
- założenie firmyTworzenie stron WWW - Kreator stron internetowych