Niemcy - SYSTEM OPIEKI SOCJALNEJ W NIEMCZECH

2013-10-12 06:26:47, komentarzy: 0Przystąpienie do systemów w Niemczech - jeżeli masz podpisaną umowę o pracę to pracodawca ma za zadanie ubezpieczyć cię w systemie ubezpieczenia społecznego. Pracodawca najpierw rejestruje zatrudnionego w Kasie Chorych (Krankenkasse), dalej w systemie ubezpieczeń emerytalnych, ubezpieczeń na wypadek utraty pracy. Od pracodawcy pracownik powinien otrzymać numer ubezpieczenia społecznego (Versicherungsnummer). Osoby samozatrudnione dokonują powyższych czynności sami. Na adres domowy zostanie wysłane zaświadczenie o ubezpieczeniu społecznym (SV-Ausweis). 

 

 

Świadczenia zdrowotne w Niemczech - zabezpiecza je 145 kas chorych, są one otwarte dla wszystkich z wyjątkiem rolników. Wszyscy pracownicy podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu, chyba że ich wynagrodzenie przekroczy ustalony pułap ubezpieczenia obowiązkowego w ciągu roku.

Obliczanie i opłacanie składek jest po stronie pracodawcy, wyliczenia pracodawca odlicza od wynagrodzenia pracownika i wpłaca do istytucji ubezpieczeń społecznych. Wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne to 15,5% od kwoty wynagrodzenia. Jeżeli w ciągu roku w którymś miesiącu odprowadzisz na ubezpieczenie łącznie kwotę 45 900 euro jesteś zwolniony z ich dalszego opłacania w dalszych miesiącach. Jeżeli kasa chorych w danym regionie ma mało środków może wprowadzić dodatkową opłatę na ubezpieczenie.

 

Do świadczeń uprawnione są osoby:

 • zatrudnione za wynagrodzeniem oraz osoby przechodzące szkolenie zawodowe, w tym stażyści,
 • emeryci i renciści,
 • bezrobotni otrzymujący świadczenia z tytułu bezrobocia,
 • studenci szkolnictwa wyższego,
 • rolnicy i członkowie ich rodzin pomagający w gospodarstwie,
 • artyści i pisarze,
 • osoby nieposiadające żadnych świadczeń z opieki zdrowotnej.

 

 

 

Opieka medyczna w Niemczech - jeżeli jesteś ubezpieczony to ty i twoja rodzina jest uprawniona do opieki świadczonej przez lekarzy ogólnych, specjalistów i stomatologów.

 

W ramach ubezpieczenia ubezpieczonemu przysługują badania:

 

 • badania wykrywające choroby wieku dziecięcego, dzieci do 6 lat oraz po 10. roku życia,
 • coroczne - wykrywające raka dla kobiet po 20. roku życia oraz mężczyzn po 45roku życia,
 • co dwa lata, dla ubezpieczonych którzy skończyli  35 lat - ogólne badanie lekarskie schorzeń naczyniowo-sercowych, nerkowych i cukrzycy.

 

Zasiłek chorobowy w Niemczech - dotyczy osób zatrudnionych i opłacających składki na ubezpieczenie. Jeżeli lekarz wypisze zwolnienie w przypadku choroby pracownika najemnego z tytułu niezdolności do pracy, pracodawca kontynuuje wypłacanie wynagrodzenia do 6 tygodni. Po tym okresie wypłacanie zasiłku przejmuje kasa chorych. Wysokość świadczenia wynosi 70% regularnego wynagrodzenia (Regelentgelt) ale nie może przekroczyć 90% wysokości netto średnich zarobków. Zasiłek jest wypłacany maksymalnie do 78 tygodni na tę samą chorobę.


Niezdolnośc do pracy trzeba niezwłocznie zgłosić pracodawcy. Jeżeli nieobecność z tytułu choroby przekroczy 3 dni pracodawcy należy złożyć do 4 dnia choroby zwolnienie lekarskie.

  
Świadczenie z tytułu macierzyństwa Niemcy - jest przyznawane ubezpieczonym z tytułu opłacanie składek. Kobiety w ciąży otrzymują kwotę 13 euro/ dzień w trakcie urlopu macierzyńskiego. Dodatkowo mają prawo do darmowej opieki:

 •  lekarza i położnej w okresie ciąży, porodu i po porodzie,
 •  leków, środków farmaceutycznych, opatrunków oraz innych produktów leczniczych,
 • pielęgniarki w domu, 

 

Świadczenia wypłacane są przez 6 tygodni przed i przez 8 tygodni po porodzie.

 

 

Zasiłek dla bezrobotnych w Niemczech -  patrz szczegóły na stronie poziom życia w Niemczech.

 

 

 

Zasiłki rodzinne w Niemczech: prawo do zasiłku na dzieci (Kindergeld) oraz dodatków wychowawczych (Elterngeld) na dzieci własne lub adoptowane lub dzieci współmałżonka z innego związku przysługują według kryteriów. 

Aby otrzymać dodatek trzeba złożyć wypełniony formularz wniosku w kasie świadczeń rodzinnych - www.familienkasse.de.
Kasa świadczeń rodzinnych przelewa świadczenia na wskazane konto bankowe.
 


Zasiłek na dzieci (Kindergeld) - jest wypłacany na dzieci do ukończenia przez nie 18 lat.  Jeżeli dziecko nie ukończyło 21 lat i zgłosiło się jako osoba poszukująca pracy w urzędzie ds. zatrudnienia w Niemczech lub w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, w Islandii, w Liechtensteinie, w Norwegii lub w Szwajcarii może otrzymać zasiłek z tego tytułu. Jest on także przyznawany dzieciom które nie ukończyły 25 roku życia ale kształcą się w szkole lub studiują.
 

Zasiłek na dzieci wynosi 184 EUR na pierwsze i drugie dziecko, 190 EUR na trzecie dziecko oraz 215 EUR na czwarte i kolejne dzieci. 

Dodatek wychowawczy (Elterngeld) - jest wypłacany matce lub ojcu, jeżeli rodzice prowadzą to samo gospodarstwo domowe i sami wychowują dziecko. Warunkiem otrzymania zasiłku przez rodzica jest fakt posiadania pracy, w której czas pracy nie przekracza 30 godzin tygodniowo. Zasiłek jest wypłacany do ukończenia przez dziecko 14 miesięcy.


POZOSTAŁE TEMATY: Niemcy
« POWRÓT do MENU BLOGA

Dodaj nowy komentarz

Sprawdź wybrane państwo: 


Facebook ogłoszenia w grupie:       

Jeżeli chcesz zamieścić ogłoszenie na facebooku. Szukaj tam grupy:

            Ogłoszenia w UE     NAJLEPSZE OFERTY ZAMIESZCZONE W GRUPIE NA FACEBOOKU OGŁOSZENIA w EU

EURO-DANE :: to strona o gospodarce i wskaźnikach określających wartość wzrostu gospodarczego, wzrost poziomu cen, populacji, osób pozostających bez zatrudnienia, mówiąca o ilości osób zatrudnionych, najważniejszych budowach infrastrukturalnych, finansach, budżecie, wynagrodzeniach, wydajności pracy, giełdzie papierów wartościowych, w takich krajach jak:

Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, 
Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, 
Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.

Źródła: Dane dotyczące opisów: poziomu życia, prowadzenia firmy, opieki socjalnej w poszczególnych krajach UE, zostały uzyskane z informacji zamieszczonych na portalach:
www.eures.europa.eu
www.ec.europa.eu
www.eurodesk.pl

 BLOG 
Mieszkam w UE  

BLOG o 28 państwach UE i świadczeniach określających:

- poziom życia
- podatki
- opiekę i pomoc socjalną
- założenie firmyTworzenie stron WWW - Kreator stron internetowych