Finanse i budżet Unii Europejskiej

Osiągnięcia gospodarcze Unii Europejskiej

Unia Europejska jest jedną z najbardziej rozwiniętych gospodarek świata. Do największych pod względem PKB należą Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Włochy oraz Hiszpania. Jeśli chodzi o wielkość PKB całej Unii Europejskiej to nominalny PKB jest większy niż USA i wynosi 17 bilionów (2011r). Pięć największych gospodarek to kapitał działający na wszystkich kontynentach. Unia Europejska stworzyła wiele globalnych firm, które rozwinęły swoją działalność do poziomu światowego, następnie stały się globalnymi korporacjami. Rachunek ekonomiczny sprawił, że firmy te dostrzegały potencjał i zwrot inwestycji w innych stronach świata. Stąd ogromna ilość decyzji inwestycyjnych zmieniła lokalizację z EUROPY na nowe rynki wschodzące.

Mimo wysokiej zdolności do kreacji i rozwoju firm tudzież organizacji oraz zarządzania i wdrażania nowych technologii, gospodarki UE przegrywały na skutek przewag kosztowych z innymi gospodarkami na świecie. Do tego trzeba dołożyć tendencję do otwierania się na handel międzynarodowy i znoszenie barier takich jak cła, podatki, koncesje, etc., które potęgowały te zjawisko. Kolejnym składnikiem jest także zgoda Państw na transfer wypracowanych technologii do innych krajów. Państwa przestały dbać o to by dana technologia była zawężona do tego miejsca w którym powstała, przez co rezygnowały z własnych przewag. Rezygnacja z przewag dotyczyła także podatków. Państwa zgodziły się na przenoszenie produkcji i niepłacenie podatków. Przelew kapitału następował naturą rzeczy z państw bogatych w know-how i kapitał finansowy do państw ubogich w te przewagi, ale bogatych w potencjał do; po pierwsze - zdolność do eksportu, po drugie - możliwość wzrostu i stabilność. Takimi rynkami były rynki duże z dużą liczbą ludności, otwarte na rozwój. Mechanizm działa do dziś, następuje jednak zmiana rynków docelowych. Gospodarki BRIC urosły i stały się wpływowe, potrafią też lepiej organizować swoje nieformalne strefy wpływów niż kraje należące do G8. Jedynym kontynentem, który posiada potencjał do transferu know-how oraz kapitałów, a przy tym potencjał wzrostu i dużą liczbę ludności jest Afryka. Chętnych do inwestowania z dużymi mizliwościami na globalnym rynku przybyło. Gdzie w tej kolejce do wzrostów znajdzie się UE.

Co dalej będzie z rozwojejem UE. W chwili obecnej Unia Europejska ma spore kłopoty by wydostać się z pętli kryzysu. Od roku 2009 poszczególne gospodarki popadały w kłopoty z finansowaniem działalności swoich państw. Do grupy tej należały; Irlandia, Portugalia, Hiszpania, Grecja, Cypr, Węgry, Litwa, Łotwa, Estonia. Do grona Państw zagrożonych destabilizacją finansów zaliczają się wciąż także Włochy i Słowenia. Zawirowania na rynku nieruchomości, wzrost bezrobocia, nadmierne zadłużenie, zagrożone spłaty kredytów, ataki na waluty, spekulacje i inne formy decydowania o kształcie danego rynku wywołało problem stagnacji gospodarek i całej UE.W ramach przeciwdziałania podjęto w pierwszej kolejności ratowanie systemów bankowych, które w każdej gospodarce odpowiadają za kreowanie wzrostu gospodarek. Pytanie brzmi czy te pieniądze zainwestowane np. w budowę infrastruktury nie przyniosłyby większych korzyści. Przecież i tak w końcu trafiły by do banków zasilając ich bilans. Zbudowano także projekt stabilizacyjny. Państwa zobowiązały się do oszczędności co doprowadzilo do spadku po stronie inwestycji a dalej konsumpcji. Skutkiem jest rekordowe bezrobocie w UE np. wśród młodych. Dużym problemem jest także zadłużenie państw w relacji do PKB. Ogranicza to dalsze mozliwości zadłużania się i także inwestycji. Antidotum na to mają być dodatkowe środki przyznane z budżetu UE.

Zadłużenie Unii Europejskiej


Dotacje i projekty Unii Europejskiej
Unia Europejska- dane podstawowe:

Powierzchnia całkowita: 4 324 782 km² (28 państw członkowskich) 

Liczba ludności: 507 mln z 28 państw członków

Największe miasta: 
Londyn 8,1 mln, Berlin 3,4 mln, Madryt 3,2 mln, Paryż 2,2 mln, Rzym 2,7 mln. 

Centra polityczne: Bruksela

Strategia rozwoju Unii Europejskiej

Według prognoz udział największych gospodarek tj. niemieckiej, brytyjskiej, francuskiej, włoskiej, hiszpańskiej w światowym PKB będzie miał tendencję spadkową. Dlatego ważne jest zweryfikowanie przewag UE na tle globalnej gospodarki :

przewaga podatkowa - podatki VAT, CIT, inne są wysokie. Zachodnia cześć UE posiada wysokie podatki, cześć wschodnia UE ma je niższe lecz na pewno przewagi podatkowej w stosunku do innych regionów świata UE nie posiada. Stąd odpływ firm do rajów podatkowych. UE należy do rejonu o wysokich podatkach.
przewaga infrastrukturalna - UE ma dużą zdolność do eksportu dóbr na wiele sposobów (samochody, kolei, samoloty, rurociągi, rzeki). Wzorową infrastrukturę posiada gospodarka Niemiecka. Można tam znaleźć transport rzeczny, drogi szybkiego ruchu, szybką kolei, rozbudowane połączenia rurociągami, liczne lotniska, duże porty morskie. UE buduje spójną infrastrukturę lecz w porównaniu z szybkością i skalą inwestycji np. Chin zostaje w tyle. 

przewaga energetyczna - czyli zasoby gazu i ropy i węgla - UE nie posiada znacząco dużych zasobów ropy i gazu. Posiada węgiel jednak jest to nieekologiczne źródło energii. Szansą są nowe technologie energii odnawialnej, tj. budowa tam, elektrowni wiatrowych, elektrowni zasilanych biogazem, spalarnie śmieci czy energia solarna. Będące teraz w kryzysie kraje południa tj. Grecja, Włochy oraz Hiszpania i Portugalia mają ogromny potencjał do wytwarzania taniej energii elektrycznej za pomocą zamiany energi słonecznej w parę lub strumień ciepłego powietrza napędzającego turbiny elektryczne dużej mocy. W chwili obecnej UE nie posiada ogromnej tamy jak Chiny czy Brazylia, ale ma wysoką zdolność do wytwarzania energii elektrycznej odnawialnej i konwencjonalnej. 

przewaga kapitału - posiadanie dużej rezerwy w cennym kruszcu i pieniądzu daje możliwość obrony przed spekulacjami. Dopiero kryzys w UE uświadomił państwom członkowskim jak ważne jest utworzenie wspólnych mechanizmów obronnych w zakresie stabilizacji giełd papierów wartościowych, kursów walutowych, pomocy dla kluczowych instytucji. UE musi poprawić wskaźnik posiadania rezerw walutowych i mechanizmów pomocowych zarówno wspólnych jak i poszczególnych państw. 

przewaga waluty - UE posiada wspólną walutę EURO. W czasie kryzysu posiadanie wspólnej waluty stało się problemem dla części państw. Miały problem z utrzymaniem konkurencyjności. UE jako całość też nie chciała dopuścić by EURO stało się walutą światową zastępującą dolara. Strategia Chin, które sterują ceną yena oraz strategia USA, które świadomie dewaluowały wartość dolara by zapewnić konkurencyjność swoich firm nie dawała wyboru. EU zależało by EURO nie umacniało się, bo produkowane dobra musiały być konkuencyjne. Waluty poprzez niski kurs wspierają wymiane handlową. Posiadanie EURO daje możliwość stabilizacji gospodarki. Szczególnie dotyczy to małych krajów. Należy także zastanowić się czy wzorem innych państw priorytetowo wspierać eksport produktów? Posiadanie EURO daje na pewno przewagę konkurencyjną.

przewaga kapitału ludzkiego - w relacji niski koszt wynagrodzeń do wysokich kwalifikacji. Jest to mocna strona wschodniej części UE. Część zachodnia posiada wysokokwalifikowane kadry lecz są one wysokowynagradzani. Pewnym jednak jest iż UE posiada przewagę w tej postaci.

dostęp do rynków świata - określanie poziomu cen surowców określa także poziom cen produktów na świecie, w których koszt surowca jest znaczący. Dlatego światowe potegi gospodarcze walczą o dostęp do zasobów i rynków decydujących. UE na pewno działając jako spójna całośc ma więcje do osiągnięcia niż wypadkowa poszczególnych krajów.

organizacje światowe - posiadanie znaczących wpływów określa wpływ na warunki światowego handlu. Jeśli kraje członkowskie będą w porozumieniu okreslać cele dla wspólnoty uczestnicząc w globalnej wymianie, siła oddziaływania będzie duża.

własny rynek - posiadanie dużej liczby ludności na rynku o tendencji wzrostowej to gwarancja wzrostu PKB niezależnego od eksportu i wahań na świecie. Jest to ważny element przewagi konkrencyjnej. Unia musi przyjmować nowych członków tj. np 80 mln Turcję by jej rynek wew. rósł.

Podsumowując UNIA EUROPEJSKA ma niezaprzeczalną przewagę w postaci infrastruktury, wspólnej waluty, własnego rynku oraz kapitału ludzkiego. 

Flaga Unii Europejskiej

Prognozy OECD dla świata i Unii EuropejskiejTworzenie stron WWW - Kreator stron internetowych