ŁOTWA - wskaźniki gospodarcze Łotwy
/ economic indicators / indicadores económicos / wirtschaftsindikatoren /

Dane podstawowe:

  • Łotwa powierzchnia: 64 589 km²

  • Łotwa liczba ludności: 2,0 mln

  • Stolica: Ryga 0,7 mln mieszkańców

  • Jednostka monetarna: Euro

  • Łotwa PKB całkowite: 28,3 mld USD (2012)

  • Łotwa PKB na mieszkańca: 13 900 USD

PKB Łotwa
/ GDP / PIB / BIP /

PKB Łotwy - Dane EUROSTAT 2013

PKB - zmiany procentowe rok do roku. Lata 2013 i 2014 prognoza dla PKB kraju. 
PKB Łotwy w roku 2012 wynosiło 22,2 mld euro. Pod względem wielkości PKB Łotwa zajmuje 24 miejsce w Unii Europejskiej. PKB Łotwy prezentowało imponujący wzrost w latach 2003 - 2007. Gospodarka pędziła wtedy pomiędzy 7,6% a 11,2%. Były to bardzo dobre wyniki. Kryzys wybił z rytmu gospodarkę Łotwy i to bardzo znacząco bo w roku 2009 PKB zmalało, aż o 17,7%. Gospodarka Łotwy powróciła szybko do wzrostu i w roku 2011 zaczęła odrabiać straty. 

Liczba ludności Łotwa
/ population / poblacion / bevölkerung /

Liczba ludności Łotwy - Dane EUROSTAT 2013

Liczba ludności - pod względem liczby ludności Łotwa zalicza się do najmniejszych państw w Unii Europejskiej. W roku 2012 liczba mieszkańców tego kraju wynosiła 2 mln. Łotwa zajmuje w Unii Europejskiej 23 miejsce pod względem wielkości tego wskaźnika. Oprócz Łotyszy dużą grupę stanowią Rosjanie zamieszkujący na Łotwie.

Inflacja Łotwa
/ inflation / la inflación /

Poziom inflacji Łotwy - dane EUROSTAT 2013

Inflacja - wzrost cen na Łotwie był w pewnych latach niepokojący. Inflacja na Łotwie w 2008 roku osiągneła poziom dwucyfrowy i wynosiła 15,3%. Wcześniej w latach 2004 - 2007, także była wysoka. Jej wahania wynosiły pomiędzy 6,2% a 10,1%. Widać jednak, że od roku 2009 jej poziom się obniżył. W 2010 pojawiła się nawet niewielka deflacja. W ostatnim roku inflacja już miała poziom 2,3%. To dobry poziom inflacji dla gospodarki Łotwy.

Stopy procentowe Łotwa
/ interest rates / tasas de intereses / zinsen /

Stopy procentowe Łotwa - Dane EUROSTAT 2013

Koszt kredytu - stopy procentowe banku centralnego były utrzymywane w pierwszych czterech latach na niezmienionym poziomie 5%. Od roku 2006 stopy procentowe zaczeły rosnąć do 7,5%. Była to reakcja banku na wzrastającą inflację. Widać, że w 2012 bank centralny podjął decyzję o obniżeniu stóp by wesprzeć rozwój gospodarczy. Inflacja spadła do pożądanego poziomu.

Zatrudnienie Łotwa
/ employment / empleo / einstellung /

Zatrudnienie Łotwa - Dane EUROSTAT 2013

Wskaźnik zatrudnienia - pokazuje zmianę procentową rok do roku z ogólnej liczby osób zatrudnionych na obszarze gospodarczym danego kraju.

Zatrudnienie Łotwy wzrastało na poziomie 0,9% - 4,9% w latach 2001 - 2008. Od roku 2009 nastąpiła głęboka korekta, aż o 15,2%. Spadek zatrudnienia był kontynuowany w kolejnych dwóch latach. Trend został odwrócony w roku 2012.

Giełda Łotwa
/ stock exchange / bolsa de valores / börse /

Giełda Papierów Wartościowych w Rydze - wchodzi w skład OMX Nordic.

Instrumenty finansowe: akcje przedsiębiorstw, obligacje firm i państw, inne papiery wartościowe.
Kapitalizacja: około 2 mld euro (2007 r)
Liczba spółek:
Kapitalizacja całej grupy: około 800 mld euro (world-exchanges 2013)
Liczba notowanych spółek całej grupy:750

Bezrobocie Łotwa
/ unemployment / desempleo / arbeitslosigkeit /

Łotwa bezrobocie - Dane EUROSTAT 2013

Łotwa Bezrobocie - w chwili obecnej wśród ludności Łotwy to znaczący problem. Od roku 2003 w gospodarce Łotwy wszystko funkcjonowało jak należy, a bezrobocie malało z roku na rok o kilka procent. W 2008 roku był znaczący odwrót trendu i odbicie w górę. Bezrobocie wzrosło do 19,8% w roku 2010. Rok 2012 to kilku procentowy spadek bezrobocia do ponad 14%.

Deficyt / nadwyżka budżetowa Łotwa
/ budget deficyt / déficit presupuestario / haushaltsdefizit /

Łotwa deficyt - dane EUROSTAT 2013

Łotwa deficyt - to zjawisko na Łotwie miało bardzo słaby wyraz w okresie 2001 - 2007. Wtedy w sposób nieznaczny wydatki przekraczały dochody budżetowe. Problem deficytu pojawił się w roku 2009. Był to na Łotwie najwyższy deficyt, który w kolejnych latach ma trend malejący. Łotwa ustabilizowała swoje finanse, a budżet zaczyna być w równowadze z dochodami. 

Eksport Łotwa

...

Gospoarka Łotwy w Unii Europejskiej

Łotwa przystąpiła do Unii Europejskiej w roku 2004. W 2007 roku została włączona do strefy Schengen. 
Tak trafili tutaj inni: Łotwa


Atrakcje Łotwa

ŁOTWA - film o tym kraju


POLUB NAS NA FACEBOOKU 

BLOG
ŁOTWA

Zapraszamy na Blog o Łotwie, zatrudnieniu, płacy.

Biznes na Łotwie:

www.ryga.msz.gov.pl


Sprawdź inne kraje UE

Tworzenie stron WWW - Kreator stron internetowych