Ranking największych gospodarek w Unii Europejskiej

Największe gospodarki UE - ranking według liczby ludności

Ludności w UE - EUROSTAT 2012

Ludność

Pierwsza piątka
Największym krajem w UE pod względem liczby ludności jest nasz zachodni sąsiad - Niemcy 81 mln. Kolejnymi krajami są: Francja 65 mln, Wielka Brytania 62 mln, Włochy 60 mln oraz Hiszpania 46 mln.

Razem pierwsza piątka daje ogólną liczbę mieszkańców UE w wielkości 317,18 mln ludzi. Jest to 63% całej populacji w UE, która wynosi 503 mln.

Druga piątka
W drugiej piątce rankingu jest Polska 38 mln mieszkańców, dalej Rumunia 21 mln, Holandia 16 mln, Grecja oraz Belgia po 11 mln. Razem w drugiej piątce jest 99,01 mln mieszkańców UE. Jest to 20% całej populacji. 

Pozostałe 17 państw
Pozostałe kraje UE to mniejsze kraje z liczbą mieszkańców do 10 mln i więcej. Największym krajem w tej grupie jest Portugalia i Czechy 10,5 mln oraz Węgry 9,9 mln i Szwecja 9,4 mln.  Pozostałe kraje zamykają ranking tak jak widać to na wykresie.
Razem cała siedemnastka to 87 mln ludzi czyli 17% całości z 27 państw.

Widać, że na tle 27 państw Polska jest w czołówce i zajmuje szóstą pozycję pod względem liczby ludności. Ranking ludności w znaczący sposób określa pewne możliwości danego kraju do zwiększenia potencjału gospodarki poprzez:
  • pracowników - duża populacja to więcej pracowników,
  • popytu - dużo pracowników - duża suma wynagrodzeń,
  • produkcji - dużo pracowników duże moce.

Powyższe prawidłowości są ogólne i nie zawsze mają swoje potwierdzenie w rzeczywistości, ponieważ na ich wymiar wpływa wiele złożonych czynników. Pokaże to następny wykres.


Największe gospodarki Unii Europejskiej - ranking według wynagrodzeń pracowników.

Wielkość wynagrodzeń w każdym kraju określa możliwości nabywcze populacji (popyt), oraz możliwości do oszczędzania i inwestycji (jeśli oszczędności się pojawiają). Co z pewnością określa wielkość danej gospodarki. Przeanalizujmy poziom europejskich wynagrodzeń. Sprawdźmy jakie miejsce zajmuje Polska na tle innych Państw. Ranking powstał w oparciu o kryterium zagregowanych sum wynagrodzeń pracowników (wykres poniżej). 

Dane - EUROSTAT 2012

Wynagrodzenia

Pierwsza piątka

Spośród wszystkich krajów największą sumę w ujęciu wartościowym otrzymują pracownicy z Niemiec. Nie bez znaczenia tutaj jest także fakt, iż kraj ten posiada największą liczbę ludności. Niemcy w zakresie przedstawionego czynnika górują, także nad drugą Francją i trzecią Wielka Brytanią. Na pozycji 4 są Włosi a za nimi Hiszpania.
Wartym zauważenia jest to, że pięć największych gospodarek: Niemcy, Francja, WB, Włochy oraz Hiszpania odpowiada w UE za 73 % wynagrodzeń generujących popyt gospodarstw domowych. Pozostała część czyli 22 kraje to 27 %. To proporcje zbliżone do zasady Pareto (80/20), która mówi, że skupiając się na 20 procentach ważnych celów osiągniemy 80% efektów. Wystarczy zająć się gospodarką pięciu krajów, aby uzyskać największe efekty dla całej UE. Spośród wymienionej piątki wyróżniające problemy ma Hiszpania oraz Włochy. Cała piątka generuje wynagrodzenia na poziomie 4,6 biliona euro. Pracownicy wszystkich 27 państw otrzymują wynagrodzenia w kwocie 6,3 biliona euro.
Podsumowując pierwszą piątkę należy stwierdzić, że kolejność jest taka sama jak w przypadku liczby ludności. Podobne są także wartości jakie generuje ta grupa w ujęciu procentowym. Ludność pięciu krajów dawała 63% populacji UE, natomiast pracownicy pierwszej piątki rankingu wynagrodzeń generują 73% wynagrodzeń UE.

Druga piątka
Drugą piątkę otwiera gospodarka Holandii zajmując pozycję nr 6 (w poprzednim rankingu pozycja 8).  W dalszej kolejności na 7 miejscu jest Szwecja (w poprzednim 14), potem Belgia (w poprzednim 10) oraz Austria (w poprzednim 15). Zamyka pierwszą dziesiątkę Polska, która w poprzednim rankingu otwierała drugą piątkę. 

Polska biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców ma 6 pozycję w UE, lecz suma wynagrodzeń stawia nas na miejscu 10. Pod względem zarobków generowanych przez pracujących w danym kraju wyprzedzają nas 8 mln Austria, 11 mln Belgia, 9 mln Szwecja oraz 16 milionowa Holandia. 
Druga piątka krajów generuje 16% wynagrodzeń pracowników całej UE. Daje to kwotę 1 biliona euro.

Pozostałe 17 państw
Pozostałe państwa generują łącznie 11% z całości wynagrodzeń UE. Jest to kwota 724 mld euro. Kolejność poszczególnych gospodarek pokazuje wykres. Na uwagę zasługuje Luksemburg, który jest małym krajem pod względem ludności 24 pozycja, ale wynagrodzenia pracowników stawiają go bardzo wysoko w rankingu wynagrodzeń.

Podsumowując ranking wynagrodzeń poszczególnych członków UE widzimy, że nie zawsze wielkość gospodarki determinuje liczba ludności. Widać to dobitnie na podstawie dwóch przykładów. Takim przykładem jest Polska, która mając 38 mln osób zostaje prześcignięta przez 8 mln Austrie oraz drugi przykład to Luksemburg, który mając 0,5 mln ludzi ma większą sumę wynagrodzeń niż 7 milionowa Bułgaria.

Wielkość wynagrodzeń danego kraju określa możliwość dokonywania skali zakupów, dalej oszczędności i możliwości ich lokowania np. na giełdach lub w bankach. To wszystko wpływa na skale gospodarki. 
Jak więc porównać gospodarki dwóch krajów? Podstawowym miernikiem jest PKB. 


Największe gospodarki UE - ranking według wartości PKB w cenach rynkowych 

Podstawowym miernikiem służącym do określenia wielkości gospodarki jest PKB. 

Dane: EUROSTAT 2012

Produkt Krajowy Brutto w cenach rynkowych


Pierwsza piątka
Pod względem PKB w cenach rynkowych w roku 2012, największą gospodarką były Niemcy, dalej Francja, Wielka Brytania, Włochy oraz piąte miejsce zajęła Hiszpania. 

Pierwsza piątka generuje 71% PKB wszystkich gospodarek łącznie. Wartościowo jest to kwota euro- 9 192,94 mld. Łącznie PKB 27 państw to 12 902,24 mld euro. 

Druga piątka
Drugą piątkę otwiera z pozycją nr 6 Holandia, siódma jest Szwecja, ósma jest Polska, na miejscu dziewiątym jest Belgia i  numer 10 to Austria. 

Druga piątka generuje 16% PKB całej UE. Wartościowo jest to kwota 2078,15 mld euro.

Pozostałe 17 państw
Pozostała siedemnastka odpowiada w UE za 13% PKB całej UE. Wartościowo jest to kwota 1631,15 mld euro.


Podsumowanie - największe gospodarki UE porównanie rankingów

Porównanie 3 rankingów

Pierwsza piątka

Porównując wszystkie trzy rankingi można z całą mocą stwierdzić, że pięcioma największymi gospodarkami w UE jest w kolejności:

Nr 1 gospodarka Niemiec
Nr 2 gospodarka Francji
Nr 3 gospodarka Wielkiej Brytanii
Nr 4 gospodarka Włoch
Nr 5 Gospodarka Hiszpanii

Niemiecka gospodarka to atut wielkości rynku, sumy wynagrodzeń oraz PKB. Utrzymuje znaczące przewagi nad innymi. W chwili obecnej jej pozycja wydaje się być niezagrożona. Jedyne zmiany w pierwszej piątce są możliwe na pozycji nr 2 oraz 3, czyli Francji i Wielkiej Brytanii. Mają one podobne do siebie gospodarki pod względem liczby ludności, wynagrodzeń. Niewielkie zawirowania mogą powodować zamianę na wymienionych pozycjach. Natomiast włoska gospodarka choć zbliżona liczbą ludności do gospodarek Francji i Wielkiej Brytanii, ma znacząco niższą sumę wynagrodzeń i PKB. Pozycja nr 5 Hiszpanii także wydaje się stabilna. Pierwsza piątka trzech rankingów miała tę samą kolejność. 
Trzeba podkreślić, że w wszystkich rankingach wielkość pierwszej piątki w stosunku do pozostałych 22 państw jest przygniatająca. Pierwsza piątka posiada ponad 63% populacji UE, generuje ponad 73% wynagrodzeń oraz ponad 71% PKB. Dysproporcja jest tutaj bardzo znacząca. 

Druga piątka
Tutaj sytuacja jest już mniej klarowna. Trudno jednoznacznie wskazać kolejność. Biorąc pod uwagę najważniejszy ranking PKB jest to kolejność:
Nr 6 gospodarka Holandii
Nr 7 gospodarka Szwecji
Nr 8 gospodarka Polski
nr 9 gospodarka Belgii
nr 10 gospodarka Austrii

Druga piątka ma bardziej złożony skład. Wielkość gospodarek i tym samym pozycja może tutaj szybko ulec zmianie. Największy potencjał do wzrostu w tej piątce ma Polska, choć pozycja nr 6 na tę chwilę jest zbyt odległa. W zasięgu Polski jest Szwecja, którą Polska może przegonić w najbliższych latach. Polska ma znacząco wyższą liczbę ludności i niski poziom płac. Biorąc pod uwagę możliwy kilku procentowy wzrost PKB oraz wzrost wynagrodzeń w ciągu kilku lat przeskoczymy Szwecję. Patrząc na liczbę ludności Polska ma ponad 2,3 razy więcej ludzi niż Holandia i ponad 4 razy więcej niż Szwecja. Nasze PKB jest mniejsze od PKB Szwecji tylko o 28 mld euro. 
Wielkość drugiej piątki nie jest znacząca. W poszczególnych rankingach druga piątka posiada różny skład. Trzeba o tym pamiętać dokonując porównań. Jest tutaj pewna proporcja - druga piątka jest bardzo zbliżona wynikami do wyników pozostałej 17-ki UE. Jej wyniki są lepsze o kilka procent.

Pozostałe 17 państw
Pozostałe kraje członkowskie w rankingach mają różne pozycje. Można to prześledzić w powyższej tabeli. Wpływ na wyniki całej UE może mieć tylko  grupa jako całość, bowiem są to małe kraje i gospodarki, więc ich indywidualne wyniki są małe względem skali. Jedynie trend panujący w całej grupie może wywoływać znaczące wpływy. Istotnym jest jednak fakt, iż te mniejsze kraje radzą sobie całkiem dobrze z pieniędzmi z UE, mają dość znaczne dotacje jak na swoją skalę. Widać to potem w szczegółowych wynikach np. PKB/1mieszkańca, dochód na mieszkańca itp. 
Bez wątpienia ostatni okres w historii UE był szalenie trudny. Wydaje się, że w kilku krajach ogniska zapalne nieco ucichły, ale nikt nie jest w stanie powiedzieć i zapewnić, że wszystko jest już za nami. Patrząc na skalę gospodarek UE duże efekty leżą po stronie pierwszej i drugiej piątki, natomiast trudno spodziewać się szybkiej poprawy. Konstrukcja UE jest oparta na "dopłatach". Te strumienie pieniędzy mają poprawić sytuację w danej dziedzinie. Na chwilę obecną brak jednak pomysłów na rozwój UE jako całości, pomijając fakt wypłacania dotacji. Wydaje mi się, że brakuje efektu synergii, solidarności i wspólnej organizacji.Tworzenie stron WWW - Kreator stron internetowych